Hobro Sportsfiskerforenings vedtægter

 • 1                     Navn

Foreningens navn er, Hobro Sportsfiskerforening.

 • 2                     Hjemsted

Foreningens hjemsted er i Mariagerfjord kommune.

 • 3                     Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse omkring Hobro for derved, at sikre børn og unge mulighed for, at kunne deltage i sportsfiskeri, som aktiv fritidsinteresse.

Dette gøres bl.a. gennem erhvervelse af fiskevand, gennem ophjælpning af fiskebestande i foreningens vande samt tilrettelæggelse af fisketure og andre aktiviteter.

 • 4                     Organisation

Hobro Sportsfiskerforening er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund og dermed underkastet forbundets love og dekreter.

 • 5                     Medlemmer

Som medlem kan optages enhver person, som er bosiddende i Danmark.

Personer, som ved regnskabsårets begyndelse er under 18 år, betragtes som juniormedlemmer.

Personer, som ved regnskabsårets begyndelse er 18 år og derover, betragtes som seniormedlemmer.

Medlemskabet er gældende fra den 1. januar til den 31. december.

Optagelse i løbet af regnskabsåret, betales altid med et helt års kontingent.

Intet medlem kan nogensinde opnå krav på foreningens midler.

 • 6                     Kontingent

Kontingentet for såvel junior som seniormedlemmer fastsættes 1 år forud på den årlige generalforsamling.

Kontingentændringer har således først virkning fra næste regnskabsår.

Der kan tegnes et familiekontingent, som dækker hele familien med samme bopæl, mod betaling af 1 junior og 1 seniorkontingent.

Der kan ikke ske tilbagebetaling af et indbetalt kontingent.

 • 7                     Eksklusion

Såfremt et medlemskontingent ikke er betalt til tiden, ekskluderes medlemmet af foreningen.

Et medlem kan ekskluderes, hvis det ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller omdømme.

 • 8                     Medlemsrettigheder

Gyldigt medlemskort giver ret til, efter de af bestyrelsen opstillede regler, at fiske i foreningens fiskevande samt deltage i foreningens arrangementer.

 • 9                     Foreningens ledelse

Foreningens ledelse består af 1 formand, 1 kasserer, og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

I ulige år vælges 2 best. medlemmer og en best. suppleant.

I lige år vælges 3 best. medlemmer og en best. suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen eller på første møde herefter.

I tilfælde af formandens og eller kassererens afgang i en valgperiode, vælger bestyrelsen af egen midte ny formand eller kasserer til valgperiodens udløb.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan udpege medlemmer til varetagelse af aktuelle opgaver.

Der føres protokol over foreningens virke.

Bestyrelsen disponerer over og er ansvarlige for foreningens midler.

I tilfælde om stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 10                   Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

Foreningens midler indsættes i et lokalt pengeinstitut.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1000,00.

Foreningens regnskab revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift.

 • 11                   Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden eller i pressen.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 3 medlemmer eller forslagsstilleren forlanger dette.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Alle medlemmer har stemmeret.

Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Eventuelle indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.
 11. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og skal på generalforsamlingen begrundes af forslagsstilleren.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal finde sted, når 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom

 • 12                   Vedtægtsændringer

For at vedtægtsændringer kan træde i kraft, skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

 • 13                  Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Med samme majoritet og under tilsvarende forhold træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens ejendele og midler skal anvendes. Dog kan disse kun anvendes til formål, der fremmer sportsfiskeri/fiskebestanden i eller ved Hobro, således at fiskemulighederne for børn og unge forbedres.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Hobro den 25. marts 1952, med senere ændringer vedtaget i 1961, 1964, 1972, 1981, 1983, 1986, 1990, 1993, 1998, 2006, 2011 og 2012.